Kontakt

contact-icon 

Zapisz się do ZNP

legznp

Do pobrania

Pliki do pobrania 

Print

Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia

on . Posted in Urlopy zdrowotne

Określona w pragmatyce nauczycielskiej konstrukcja udzielania urlopu wskazuje, że dyrektor szkoły nie tyle wyraża zgodę na udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, ile udziela takiego urlopu na podstawie orzeczenia lekarskiego.

Wynika z tego wniosek, że skutek konstytutywny uprawnienia do urlopu dla poratowania zdrowia powstaje w momencie wydania stosownego orzeczenia lekarskiego (lub decyzji organu odwoławczego) a nie udzielenia urlopu przez dyrektora szkoły.

Podważenie potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (cofnięcie uprawnienia do urlopu dla poratowania zdrowia) może nastąpić jedynie w drodze odwołania od orzeczenia lekarskiego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy (lub jego decyzji w ramach postępowania odwoławczego).

Dyrektor szkoły nie ma takiej kompetencji, chyba że chodzi o sytuację podjęcia przez nauczyciela działalności zarobkowej w czasie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, o którym mowa w art. 73 ust. 7 zdanie drugie KN).

O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Od orzeczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przysługuje odwołanie do organu odwoławczego określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 11
oraz w trybie określonym w tych przepisach.

W praktyce procedura udzielenia urlopu przedstawia się następująco:

  • Nauczyciel dostarcza dyrektorowi szkoły orzeczenie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia wystawione przez lekarza leczącego (podstawowej opieki zdrowotnej). Lekarz w orzeczeniu stwierdza, że stan zdrowia nauczyciela wymaga udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, aby można było przeprowadzić zalecane leczenie
  • Rola dyrektora szkoły sprowadza się wyłącznie do zbadania wymogów formalnych, które musi spełnić nauczyciel zgodnie z art. 73 Karty Nauczyciela aby mógł nabyć prawo do urlopu dla poratowania zdrowia.
  • Następnie dyrektor podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie prawa do urlopu.(Jednak wyłącznie ze względu na brak spełnienia wymogów określonych w art. 73 KN)
  • Dyrektor szkoły może, mając wątpliwości co do zasadności orzeczenia lekarskiego, odwołać się od decyzji lekarza według opisanych już procedur

Zdarzają się wypadki, gdy dyrektor odmawia prawa do takiego urlopu, pomimo że nauczyciel przedstawi stosowne orzeczenie wymagane przepisami prawa i spełni wszystkie warunki ustawowe niezbędne do jego nabycia. Nauczyciel może w takiej sytuacji odwołać się od decyzji dyrektora, wnosząc do sądu pracy wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia. Może także poinformować o tym fakcie organ prowadzący szkołę

Joomla Templates by MightyJoomla