Kontakt

contact-icon 

Zapisz się do ZNP

legznp

Do pobrania

Pliki do pobrania 

Print

Przekształcenie stosunku pracy nauczyciela w mianowanie

on . Posted in Opinie prawne

Z jaką datą należy przekształcić stosunek pracy zawarty na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony - na mianowanie, jeśli nauczyciel doniósł w dniu 6 września akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego?

Od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu, czyli w sierpniu - tj. od dnia 1 września.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 5a pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego - o ile spełnione są warunki określone w art. 10 ust. 5 KN. W szczególności muszą być spełnione warunki zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 6 KN. Na podstawie art. 10 ust. 5b KN - przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania potwierdza na piśmie dyrektor szkoły.W związku z regulacją art. 9b ust. 4 KN stopień awansu zawodowego nadaje właściwy organ w drodze decyzji administracyjnej. Akt nadania stopnia awansu zawodowego zawiera m.in.: datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu (art. 9b ust. 5 KN), co potwierdza się także w treści art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), który stwierdza, że decyzja administracyjna musi być opatrzona datą.

Tak więc należy stanąć na stanowisku, że momentem uzyskania stopnia awansu zawodowego jest data wydania decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Nie można więc utożsamiać chwili dostarczenia aktu mianowania z chwilą nabycia uprawnień związanych ze stopniem nauczyciela mianowanego. Ocena spełnienia przez nauczyciela przesłanek uprawniających do uzyskania stopnia awansu zawodowego winna być dokonana według daty wydania decyzji podobnie na zasadzie analogii: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2008 r. (wyrok NSA z dnia 8 grudnia 2008 r. I OSK 1827/07, Lex nr 522613).Stąd też należy uznać, że umowny stosunek pracy przekształci się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego (art. 10 ust. 5a pkt 1 KN). Przekształcenie stosunku pracy następuje z mocy prawa w momencie wskazanym ustawą, a więc niezależnie od czynności podjętych przez pracodawcę, ani jego swobodnego uznania.

Joomla Templates by MightyJoomla