Kontakt

contact-icon 

Zapisz się do ZNP

legznp

Do pobrania

Pliki do pobrania 

Print

Ewidencja czasu pracy nauczyciela

on . Posted in Opinie prawne

Ewidencja czasu pracy może być prowadzona wyłącznie w przypadku zajęć obowiązkowych oraz tzw. zajęć karcianych. Zajęcia karciane ewidencjonowane są w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. Pozostałych zajęć i czynności wykonywanych w ramach czasu pracy nauczyciela, w obecnym stanie prawnym, nie ewidencjonuje się. Czas pracy
nauczyciela pełnozatrudnionego wynosi do 40 godzin w tygodniu, rozłożonych na 5 dni pracy (art. 42 ust. 1, art. 42c ust. 1 KN). W ramach tego czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia, nauczyciel zobowiązany jest do realizacji (art. 42 ust. 2 KN):

  • obowiązkowego pensum (zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych prowadzonych z uczniami lub na ich rzecz);
  • innych czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły z uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i
    wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów a w ramach tych zajęć:
       -  nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły w wymiarze 2 godzin w tygodniu,

              - nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły w wymiarze 1 godziny w tygodniu;

  • zajęć i czynności związanych z przygotowywaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Wyczerpująca ewidencja czasu pracy nauczyciela prowadzona jest w zakresie realizowanych przez niego zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (tzw. pensum). Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, realizowane przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w ramach pensum, są
rejestrowane i rozliczane w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć w okresach tygodniowych (art. 42 ust. 7a KN). Dotyczy to również realizowanych przez nauczyciela godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw.

Ustalenie sposobu ewidencji obowiązkowego pensum nauczycieli tzw. nieprzedmiotowców, należy do dyrektora danej placówki, jako kierownika zakładu pracy. Może odbywać się w postaci np. dzienników zajęć pedagoga, psychologa, reedukatora czy nauczyciela zajęć rewalidacyjnych. W dzienniku takim najczęściej zapisywane są zajęcia
przeprowadzane danego dnia oraz godziny pracy nauczyciela. Ponadto, ewidencji podlegają tzw. godziny karciane. Zajęcia te są zapisywane i rozliczana w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych (art. 42 ust. 7a KN). W tym zakresie prowadzona jest ścisła ewidencja czasu pracy nauczyciela.

W ramach 40-godzinnego czasu pracy w tygodniu oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest zobowiązany wykonywać, poza godzinami zajęć dydaktycznych, wynikających z planu nauczania, także inne zajęcia, tj.: uczestniczyć w realizacji zadań statutowych szkoły,przygotowywać się do zajęć,- podejmować działania związane z
doskonaleniem zawodowym.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym, czasu poświęconego przez nauczyciela na te dodatkowe zajęcia nie ewidencjonuje się. Praca realizowana w ramach tych zajęć, czyli poza pensum nauczycielskim jest określona zadaniowo i nie jest możliwe rozliczenie nauczyciela z tego co zrobił‚ każdego dnia i w jakim konkretnie wymiarze. Warto podkreślić, że przepisy kodeksu pracy nie mają tutaj zastosowania

DARIUSZ SKRZYŃSKI - prawnik eduinfo.pl

Joomla Templates by MightyJoomla