Kontakt

contact-icon 

Zapisz się do ZNP

legznp

Do pobrania

Pliki do pobrania 

Print

Wanda Dworaczek - wspomnienie

on .

W.Dowarczek

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki

WANDY DWORACZEK

~~~

nauczycielki w V i III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni, długoletniej członkini Związku Nauczycielstwa Polskiego, współautorki publikacji historycznych gdyńskiego Oddziału ZNP,

odznaczonej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem KEN oraz Złotą Odznaką ZNP

~~~

Każdemu i w każdej sytuacji służyła radą i pomocą, była otwarta na ludzi, zawsze w pełni zaangażowana.
Od roku 1957 była członkiem ZNP.

 Rodzinie Koleżanki Wandy składamy najszczersze wyrazy współczucia

 Zarząd Oddziału i Zarząd Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP
w Gdyni

Członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gdyni

 

Print

Inicjatywa obywatelska ZNP

on .

pensje z budżetuW Sejmie  zarejestrowano Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej popierający projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Zarejestrowanie Obywatelskiego Komitetu oznacza rozpoczęcie zbierania podpisów pod projektem, gwarantującym wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa, a nie jak to jest obecnie - z subwencji oświatowej, którą dysponują samorządy.

Co chcemy zmienić?

Inicjatywa ustawodawcza nowelizuje ustawę o dochodach JST, ustawę o systemie oświaty oraz ustawę Karta Nauczyciela.

Dotyczy wynagrodzeń nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Proponowane zmiany oznaczają, że środki przeznaczone na średnie wynagrodzenia nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych wraz z pochodnymi, odpisem na fundusz socjalny, dodatek wiejski i fundusz na doskonalenie - gwarantowane są przez państwo w budżecie i przekazywane samorządom w formie dotacji celowej.

Samorządy nadal będą otrzymywać subwencję na realizację pozostałych zadań oświatowych, a ich kompetencje w zakresie kształtowania wynagrodzeń nauczycieli nie ulegną zmianie.

Print

Realizacja zajęć po zmianie brzmienia artykułu 42 Karty Nauczyciela

on .

Od dnia 1 września 2016 obowiązywać będzie zmieniony artykuł 42 KN (likwidacja konieczności rejestracji 2 lub 1 godziny prazy z uczniem ponad pensum dydaktyczne).

Jednocześnie nie ulega zmianie zamknięty katalog czynności, które w ramach swojego czasu pracy może wykonywać nauczyciel (art. 42 ust 2, 2b, i 2c Karty Nauczyciela).

Nauczyciele w ramach swojego czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia nie są zobowiązani do realizacji zajęć i podejmowania czynności niewynikających z zadań statutowych szkoły. Rodzaj nieewidencjonowanych zajęć możliwych do realizacji w konkretnej placówce określa jej statut. Oznacza to, że nauczyciel może realizować wyłącznie zajęcia opisane w rozdziale o sposobach realizacji zadań statutowych.

Dyrektor nie może zlecić nauczycielowi realizacji zajęć niezgodnych z zapisami statutowymi.

Przypominamy, że obowiązkiem dyrektora jest przedstawienie, do zaopiniowania, planu organizacyjnego oraz propozycji przydziału obowiązków na kolejny rok szkolny radzie pedagogicznej.

 

 

Print

Komunikat ZO ZNP ws. reorganizacji sieci szkół w Gdyni

on .

Zarząd Oddziału ZNP w Gdyni informuje, że skorzystał (w przewidzianym prawem terminie) z uprawnień wynikających z ustawy o związkach zawodowych i przedłożył opinie o projektach uchwał ws. reorganizacji sieci szkół w Gdyni. Opinie miały charakter opisowy i zawierały liczne uwagi i zastrzeżenia. Zarząd Oddziału nie formułował stanowiska jednoznacznie pozytywnego lub negatywnego wobec projektów uchwał. Wskazano między innymi na konieczność podejmowania działań osłonowych dla pracowników szkół podlegających reorganizacji, inwestycji i przystosowania placówek. Zarząd Oddziału otrzymał pismo zwrotne od Prezydenta Miasta Gdyni z wyjaśnieniami. W odpowiedzi Zarząd Oddziału podtrzymał swoje zastrzeżenia.

W dniu 7 marca 2016 r. podczas posiedzenia komisji oświaty Rady Miasta Gdyni przedstawiono opinie zwiazków zawodowych, w tym ZNP. Związek Nauczycielstwa Polskiego podtrzymał swoje stanowisko.

Print

Oddziały przedszkolne w szkołach - wyrok NSA

on .

paragraph 360093 640Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną na wyrok WSA w Warszawie dotyczący organizacji pracy oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej. WSA stwierdza, że oddział przedszkolny funkcjonuje jak przedszkole i nie stosuje się w jego organizacji ferii. W wyroku, WSA odnosi się także do sposobu zatrudnienia nauczycieli (tak jak w przedszkolu).

Wyrok WSA w Warszawie

Print

Świadczenia kompensacyjne także dla nauczycieli na umowach terminowych

on .

paragraph 360093 640Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na wniosek ZNP, poinformował że o świadczenie kompensacyjne może ubiegać się także nauczyciel, którego umowa zawarta na czas określony wygasła. Dotychczasowa interpretacja ZUS nie pozwalała na ubieganie się o świadczenie przez takie osoby. "Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem w związku z upływem czasu na jaki została zawarta, spełnia wymóg, sformułowany przez ustwawodawcę w art 4. ust 1. pkt 3. ustawy o nsk." - stwierdził ZUS.

Sprawą ma zająć się jeszcze Sąd Najwyższy.

Print

Opinia ZNP do zmian w Karcie Nauczyciela

on .

8 lutego ZG ZNP przedstawił opinię do założeń zmian w Karcie Nauczyciela. W opinii czytamy min.: Związek Nauczycielstwa Polskiego z aprobatą przyjmuje propozycję likwidacji obowiązku realizowania i ewidencjonowania określonej kategorii zajęć w ramach zadań statutowych szkoły (tzw. godzin karcianych), o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b w zw. z ust. 7a pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) - dalej KN. Należy jednak zauważyć, że tzw. godziny karciane stanowią jedynie część obowiązków nauczyciela, wchodzących w skład katalogu „innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły", które zostały określone w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN. Zatem zaproponowana nowelizacja nie rozwiązuje problemu związanego z bezpłatnym prowadzeniem zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły.

Brak regulacji dotyczącej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły - zwłaszcza w kontekście przydzielania ich w dowolnym wymiarze przez dyrektora szkoły - może prowadzić do nierównomiernego rozłożenia obowiązku pracy wśród nauczycieli, a w konsekwencji do przekraczania tygodniowej normy czasu pracy.

Zdaniem ZNP istnieje więc konieczność normatywnej regulacji wymiaru wszystkich zajęć prowadzonych przez nauczyciela. Uzasadnionym postulatem jest kwestia wprowadzenia odpłatności za każdą godzinę zajęć realizowanych z uczniami lub na ich rzecz, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów. W chwili obecnej są to zajęcia nieodpłatne, co zdaniem ZNP może stanowić naruszenie podstawowych zasad prawa pracy - w szczególności zasady stanowiącej o prawie do wynagrodzenia z tytułu wykonanej pracy.

Stąd wynika postulat ZNP dotyczący nowelizacji treści art. 42 ust. 2 KN w ten sposób, aby wydzielić trzy kategorie zadań nauczyciela realizowanych w ramach czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia:
• zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7,
• innych czynności wynikających z zadań statutowych szkoły,
• zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym."

Print

Odznaczenia z okazji 110. lat ZNP

on .

6 lutego 2016 r. podczas okręgowej konferencji naukowo - historycznej kończącej obchody 110. lecia ZNP w naszym województwie kol. Ewa Biernacka - Prezes Oddziału została udekorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznakę "Zasłużony Organizator Kultury Sportu i Turystyki ZNP" otrzymała kol. Teresa Suplicka. Podziękowania za pracę i działalność otrzymała także Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP w Gdyni

 medale Ewa          legitymacja teresa

Zdj. 1. Foto: Teresa Suplicka                                                    Zdj.2

Na zdjęciu 1. Odznaczenia odbierają (od prawej) kol. Ewa Biernacka - Srebrny Krzyż Zasługi i kol. Gabriela Bereżecka (Prezes Oddziału ZNP w Słupsku) - Złoty Krzyż Zasługi.

Na zdjęciu 2. Legitymacja Odznaki "Zasłużony Organizator Kultury, Sportu, Turystyki ZNP" dla kol. Teresy Suplickiej

Uroczystość uświetniły swoją obecnością władze wojewódzkie oraz związkowe, z Prezesem ZNP S. Broniarzem na czele. Podkreślano zasługi Związku dla edukacji oraz profesjonalizm członków ZNP.

Print

Stanowisko Zarządu Oddziału ws. naliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli

on .

paragraph-360093 640W okresie od stycznia do marca 2015 roku Zarząd Oddziału ZNP w Gdyni przeprowadził w gdyńskich placówkach oświatowych ankietę na temat naliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli.  Z przeprowadzonej analizy wynikało, że w badanych placówkach występowały znaczące różnice w sposobie naliczania godzin ponadwymiarowych. Jednocześnie uzyskiwaliśmy informację, że jednym z argumentów na taki stan rzeczy jest wskazywanie na brak jednoznacznych przepisów w tym zakresie.

Wobec powyższego w roku 2015 sformułowano dwa pisma do organu prowadzącego, w których Zarząd Oddziału zwrócił się z prośbą o doprowadzenie do stanu w którym we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gdyni zaistnieje jednolity, zgodny z prawem, sposób naliczania wynagrodzenia za godizny ponadwymiarowe.

Poniżej przedstawiamy pismo wraz z uzasadnieniem - stanowiskiem Zarządu Oddziału ws. naliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli.

Stanowisko ZO ZNP ws. naliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli

 

Print

Opiniowanie uchwał ws. reorganizacji w gdyńskiej oświacie

on .

paragraph-360093 64025 stycznia Zarząd Oddziału otrzymał do zaopiniowania projekty uchwał Rady Miasta Gdyni związane z reorganizacją sieci szkolnej w Gdyni. Uchwały dotyczą:

 • Rozwiązania Zespołu Szkół Mechanicznych
 • Likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego (w ZSM) poprzez wygaszanie
 • Przekształcenia IX LO (zmiana adresu - ul. Orłowska 57)
 • Likwidacji IV LO
 • Rozwiązania Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu
 • Likwidacji Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy (w ZSRziH)
 • Przekształcenia Technikum nr 3, ZSZ nr 6 i Gimnazjum dla Dorosłych w ZSRziH (zmiana adresu: Technikum nr 3 i ZSZ nr 6 - ul. Płk. Dąbka 207; GdD - ul. Raduńska 21 - w CKU)
 • Przekształcenia Technikum Transportowego (zmiana adresu - ul. Morska 186)
 • Rozwiązania Zespołu Szkół Ekologicznych
 • Likwidacji Technikum Chemicznego i Technikum Mechanicznego nr 2 (w ZSE)
 • Przekształcenia ZSZ nr 4 w ZSE (zmiana adresu - ul. Morska 186)
 • Wyłączenia Szkoły Policealnej nr 5 z Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych
 • Przekształcenia Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Szkoły Policealnej nr 4 i nr 5 w ZSA-E (zmiana adresu - TE, TH, SPolicealna nr 4 - al. Zwycięstwa 194; SPolicealna nr 5 - ul. Płk. Dąbka 207)
 • Rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4
 • Likwidacji Gimnazjum nr 14 w ZSO nr 4 poprzez wygaszanie
 • Likwidacji XIII LO w ZSO nr 4 poprzez wygaszanie
 • Rozwiązania Zespołu Szkół Budowlanych
 • Przekształcenia Technikum Budowlanego i ZSZ nr 2 w ZSB (zmiana adresu - ul. Płk Dąbka 207)
 • Rozwiązania Zespołu Szkół Usługowych
 • Likwidacji ZSZ nr 5 w ZSU
 • Likwidacji Technikum nr 4 w ZSU poprzez wygaszanie
 • Przekształcenie Szkoły Policealnej nr 3 (zmiana adresu - ul. Morska 186)
 • Rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych
 • Przekształcenia Technikum Budowy Okrętów, ZSZ nr 3, Szkoły Policealnej nr 1, Szkoły Policealnej nr 8, Ośrodka Doskonalenia Zawodowego (zmiana adresu - TBO, ZSZ nr 3, SPolicealna nr 3 i 8 - ul.  Morska 79; ODN - ul. Płk. Dąbka 207)

Zgodnie z terminem określonym przez organ prowadzący, nasza organizacja przygotuje i przedstawi opinie do uchwał w terminie 30 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z informacjami organu prowadzącego "zmiany dotyczą 3500 dzieci i młodzieży, 726 pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi. Gmina Miasta Gdyni zamierza zapewnić funkcjonowanie szkół na co najmniej takich samych warunkach, jak dotychczas. Pracownicy pedagogiczni będą zatrudnieni w ramach nowej sieci szkół. Dyrektorzy szkół składali propozycje tworzenia dodatkowych zajęć, podziałów na grupy z przedmiotów i podobnych rozwiązań. Analizowano stan zatrudnienia w każdej szkole i szukano konstruktywnych rozwiązań w celu zapewnienia zatrudnienia wszytskim pracownikom pedagogicznym. Podobnie pracownicy administtracji i osbługi mają zapewnione miejsca pracy. (...) Miasto planuje dostosować również komunikację miejską do potrzeb nowych lokalizacji szkół w celu ułatwienia dojazdów."

 

Joomla Templates by MightyJoomla