Kontakt

contact-icon 

Zapisz się do ZNP

legznp

Do pobrania

Pliki do pobrania 

Print

ZNP odpowiada minister edukacji

on .

Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomina, iż to minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska ustanowiła w tym roku zimową przerwę świąteczną od 22 do 31 grudnia 2014.
Podstawą prawną jest § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
Informacja o tym znajduje się m.in. na stronie internetowej ministerstwa edukacji: http://www.men.gov.pl/index.php/kalendarz-roku-szkolnego/1403-kalendarz-roku


Dlatego Związek, w swoim krytycznym stanowisku wobec listu minister edukacji ws. przerwy świątecznej i pracy nauczycieli podkreślał, że jest to pseudotroska minister o pracujących rodziców i chęć przypodobania się tej grupie. To pani minister edukacji zarządziła wyjątkowo długą przerwę świąteczną w tym roku!
Odrębną sprawą są dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które ma do swojej dyspozycji dyrektor szkoły również dzięki minister edukacji, a konkretnie nowelizacji rozporządzenia z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245): http://www.bip.men.gov.pl/images/stories/APsr/rokszkolnyok.pdf 


Rozporządzenie daje dyrektorowi szkoły możliwość indywidualnego określania liczby dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych-wychowawczych.
Zgodnie z § 5 ust.1 wyżej wymienionego rozporządzenia dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych, w wymiarze dla:
- szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego – do 6 dni,
- gimnazjów – do 8 dni,
- liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających – do 10 dni.
W tym roku szkolnym w większości szkół dyrektorzy wyznaczyli dodatkowe dni wolne w dniach 2 i 5 stycznia 2015.
Zgodnie z § 6a ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia w dniach, o których mowa w § 5 ust. 1, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.


Obowiązku takiego minister nie nałożyła w odniesieniu do dni przypadających w okresie przerw świątecznych.

Print

Kondolencje

on .

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki,

wieloletniej akompaniatorki chóru Sekcji Emerytów i Rencistów "Gdynianki"

EWY  GRABE - ZAREMBY

rodzinie zmarłej składamy najszczersze kondolencje

Zarząd Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Gdyni

Koleżanki z "Gdynianek"

Print

41 Krajowy Zjazd Delegatów

on .

41 zjazdW dniach 20 - 22 listopada w Warszawie obradował  41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP.  Blisko 280 delegatów z całej Polski (w tym Prezes Ewa Biernacka z naszego Oddziału) wybrało Prezesa ZNP i uchwaliło program działania ZNP na kolejną kadencję.W Zjeździe uczestniczyli także goście, zarówno z Polski jak i zagranicy, między innymi: minister edukacji narodowej J. Kluzik - Rostkowska, posłowie oraz przedstawiciele międzynarodowych nauczycielskich orgnizacji związkowych. (zobacz - uroczyste otwarcie Zjazdu)

Prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego w kolejnej kadencji został kol. SŁAWOMIR BRONIARZ zdobywajac 238 na 267 głosów (zobacz biogram)

Delegaci przyjęli także apel do władz wszystkich szczebli ws. jakości nadzoru prawnego nad funkcjonowaniem oświaty w Polsce:

"Delegaci Związku Nauczycielstwa Polskiego zgromadzeni na XLI Krajowym Zjeździe apelują do parlamentarzystów, władz rządowych i samorządowych o włączenie się do debaty publicznej na rzecz jakości nadzoru prawnego w polskiej oświacie oraz wprowadzenie rozwiązań systemowych zabezpieczających prawidłowe wykonywanie przez samorządy terytorialne ich ustawowych obowiązków.

Wobec eskalacji naruszeń prawa oświatowego, szczególnie dotyczących procedur związanych z likwidowaniem szkół publicznych i przekazywaniem ich do prowadzenia innym podmiotom oraz bezprawnej ingerencji w organizację pracy szkoły organów jednostek samorządu terytorialnego, niezbędne staje się podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia zasad wykonywania skutecznego nadzoru prawnego nad działalnością samorządu terytorialnego, a jednocześnie zwiększenia kontroli nad jakością merytoryczną i jednolitością orzecznictwa organów sprawujących ten nadzór.

Apelujemy do wszystkich posłów i senatorów o wprowadzenie takich zmian ustawowych, które umożliwią określonym organom państwa właściwe wykonywanie nadzoru."

Zapraszamy do obejrzenia filmów z otwarcia Zjazdu (wystąpienie Sławomira Broniarza, minister Joanny Kluzik - Rostkjowskiej i polemika z jej tezami)

Wystąpienie sekretarza generalnego Międzynarodówki Edukacyjnej (Education International) Freda van Leeuwena i jego diagnoza teraźniejszości i przyszłości zawodu nauczyciela

Print

Raport o stanie edukacji

on .

Ibe raportInstytut Badań Edukacyjnych (IBE) opublikował najnowszy Raport o Stanie Edukacji. Raport jest wynikiem pogłębionych badań, które przeprowadzono wśród nauczycieli i w szkołach i przedstawia bardzo rzetelną analizę stanu edukacji i roli nauczyciela. Zachęcamy do zapoznania się z raportem. Do pobrania TUTAJ.

Print

Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

on .

Corocznie, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego otrzymują resortowe i związkowe wyróżnienia . W tym roku, z rekomendacji ZNP, uhonorowani zostali:
Medalem Komisji Edukacji Narodowej:
Marzena Adamska (Zespół Szkół nr 5)
Marcin Wiśniewski (Szkoła Podstawowa nr 23)
Złotą Odznaką ZNP:
Anna Drybczewska (Szkołą Podstawowa nr 28)
Iwona Fryc (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5)
Stanisława Juszczyk (Przedszkole nr 30)
Krystyna Rutyńska (VI Liceum Ogólnokształcące)
Odznaką za 50. letnią przynależność do ZNP :
Marianna Jargut (Sekcja Emerytów i Rencistów)
Nina Teske (Sekcja Emerytów i Rencistów)

Ponadto liczni członkowie ZNP otrzymali medale KEN, nagrody różnego szczebla z rekomendacji placówek.

Pełna lista nagrodzonych, film oraz zdjęcia z uroczystości dostępne są na stronie www.gdynia.pl

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Print

Nowe ognisko ZNP

on .

znp znakZ przyjemnością informujemy, że nasz Związek powiększył się o kolejne ognisko. Tym razem pracę rozpoczęło ognisko przy Przedszkolu nr 25. Prezesem ogniska wybrano kol. GABRIELĘ HERBASZ. Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

Innych, jescze niezdecydowanych, zachęcamy do wstępowania do ZNP i tworzenia ognisk. Zapraszamy.

Joomla Templates by MightyJoomla